DANA INTERNACIONAL

DANA INTERNACIONAL

1993.  Danna International   1 Fata Morgana 4:42 2 Samar-Mar 3:55 3 Mi She-lo Rotze Oti 3:57 4 Mishak Ha-dma'ot 2:59 5 No Alibi 4:12 6 'Arusa 3:39 7 Yes Sir, I Can Boogie Written By – Baccara 4:25 8 Sa'ida Sultana 5:44 9 Danna International (Radio Edit) 3:52 10 Ha-hatzga...